Den Kempeska perioden 1898 – 1968

Den 16 februari 1899 konstituerades Aktiebolaget Robertsfors och samma år den 8 maj registrerades det. Namnändringen till Robertsfors AB (RAB) registrerades den 6 september 1947.

När RAB  blev AB 1899 ägdes bolaget av Seth M Kempe och brodern Bernhard Kempe vilka genast efter bolagsbildandet överlät aktier på familjeföretagen Sandö (Sandö sågverks AB) och Dal (Dala Ångsågs AB).

Aktiekapitalet utgjorde från början 1 miljon kronor och var fördelat på 200 aktier varav grosshandlare Seth M Kempe ägde 100 st, konsult Bernhard Kempe och Frans Kempe hade 97st, professor Mauritz Salin och häradshövdingen T Strömman hade vardera en aktie. Mindre poster behölls ändå av bröderna Kempe men även av hovrättsrådet Thor Strömmer som var svåger till bröderna.

Seth M Kempes dominerande ägarroll uppstod i samband med försäljning av Sandö och Dal åren 1907-1915 samt år 1909 då han och Frans Kempe upphörde med sitt ekonomiska samarbete. När aktiefonden Robertsfors AB intressenter avvecklades 1926 övertog Seth M Kempe även fondens aktie i RAB.

seth-m-kempe

Från bolagets bildande till 1928 hade Seth M Kempe varit VD som sedan överlät chefskapet till sin äldste son, filosofi doktor Erik Kempe. När Erik blivit chef för Mo och Domsjö 1948 blev det brodern Ragnar Kempe som tog över ledningen av RAB, han behöll ledningen tills bolaget såldes till Mo Domsjö 1968.

Ingen av Kemparna har varit bosatt i Robertsfors. Seth M Kempe var bosatt i Stockholm om vintrarna och på Hemsjö på somrarna. Till hjälp att styra företaget hade han en försäljare, en kamrer, en korrespondent och en juridisk rådgivare. Det har även varit bosatta platschefer som har lett den närmsta ledningen. Försäljning av bolagets produktion skedde genom bolagets huvudkontor i Stockholm.

Under Seth M Kempes ledning omvandlades bruksegendomen till ett modernt företag med stora patriarkaliska inslag.

organisations schema under Seth M Kempes tid